Feldbrunnenstraße 57,   20148 Hamburg   |   +49 (0)40 33 44 36 90

Algemene voorwaarden

 

§ 1
Toepasselijkheid


(1) Deze voorwaarden gelden voor alle diensten van het kantoor DIEKMANN Rechtsanwälte GbR, met name voor het uitvoeren van zaken, de procesvoering plus het verstrekken van advies of inlichtingen.

(2) De toepasselijkheid reikt ook tot alle toekomstige rechtsverhoudingen met de cliënt indien de cliënt ondernemer is.

(3) Afwijkingen van de voorwaarden dienen door ons schriftelijk bevestigd te worden alvorens ze van kracht zijn. Dat geldt ook voor afzien van de schriftelijke bevestigingsvorm.

(4) Afwijkende, strijdige of aanvullende gebruiksvoorwaarden worden zelfs bij kennis hiervan geen onderdeel van de overeenkomst, tenzij wij met de geldigheid hiervan schriftelijk uitdrukkelijk instemmen.


§ 2
Onderwerp van het contract


(1) De opdracht komt pas door het accepteren van de opdracht door DIEKMANN Rechtsanwälte tot stand. Tot de acceptatie van de opdracht is DIEKMANN Rechtsanwälte vrij te beslissen over de acceptatie.

(2) De omvang van het onderwerp van het contract wordt beperkt door de concrete opdracht van de cliënt. De overeengekomen werkzaamheid is er principieel niet op gericht een bepaald juridisch of economisch doel te bereiken, tenzij met de opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. De opdracht wordt principieel aan alle advocaten van DIEKMANN Rechtsanwälte verstrekt, voor zover niet wettelijk de vertegenwoordiging door één enkele of bepaalde advocaat is voorgeschreven of door een aparte schriftelijke afspraak is overeengekomen. In alle gevallen komt het honorarium uitsluitend toe aan DIEKMANN Rechtsanwälte. De toewijzing van de betreffende zaakbehartiging geschiedt door DIEKMANN Rechtsanwälte overeenkomstig diens interne organisatie.

(3) DIEKMANN Rechtsanwälte voert alle opdrachten uit met inachtneming van de Duitse federale reglement voor advocaten (BRAO), de Duitse beroepsregeling voor advocaten (BORA) en de overige wettelijke regelingen.

(4) DIEKMANN Rechtsanwälte is verplicht de daadwerkelijke, economische en juridische situatie van de cliënt juist en in de noodzakelijke omvang weer te geven. Daarbij is DIEKMANN Rechtsanwälte gerechtigd de door de cliënt genoemde feiten, met name opgave van cijfers, als juist ten grondslag te leggen.

(5) DIEKMANN Rechtsanwälte is enkel verplicht in hoger beroep te gaan of andere rechtsmiddelen aan te wenden wanneer DIEKMANN Rechtsanwälte een daarop gerichte opdracht heeft gekregen en aangenomen.

(6) Wanneer DIEKMANN Rechtsanwälte de cliënt een bepaalde maatregel voorstelt (met name al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen, afsluiten of afslaan van schikkingen) en de cliënt zich niet binnen twee weken over dit voorstel uit, ofschoon DIEKMANN Rechtsanwälte hem aan het begin van deze twee weken uitdrukkelijk heeft gewezen op de betekenis van zijn zwijgen, dan geldt het zwijgen van de cliënt als instemming met het voorstel van DIEKMANN Rechtsanwälte.


§ 3
Wijzigingen van de prestatie


(1) DIEKMANN Rechtsanwälte is verplicht rekening te houden met wijzigingswensen van de cliënt met betrekking tot het uitvoeren van de opdracht, voor zover DIEKMANN Rechtsanwälte hier aan kan voldoen in het kader van zijn bedrijfscapaciteiten, zijn vakbekwaamheid, met name met het oog op kosten, inspanning, tijdsplanning en rekening houdend met de belangen van de cliënt. In het kader van de concrete uitvoering van de opdracht maakt DIEKMANN Rechtsanwälte afspraken met de cliënt voor wat betreft de nagestreefde doelstellingen, waarbij DIEKMANN Rechtsanwälte gerechtigd is af te wijken van instructies van de cliënt wanneer DIEKMANN Rechtsanwälte gezien de omstandigheden aan kan nemen dat de cliënt de afwijking zou goedkeuren indien hij op de hoogte was van de feitelijke situatie.

(2) Indien het toetsen van de wijzigingsmogelijkheden of het realiseren van de gewenste wijzigingen effect heeft op de contractvoorwaarden, met name op de kosten en inspanningen van DIEKMANN Rechtsanwälte of op het tijdschema, dan komen de partijen een redelijke aanpassing van de contractvoorwaarden overeen, met name wat betreft vergoeding en termijnen. Indien niet anders is overeengekomen en daaraan voor de cliënt geen directe nadelen verbonden zijn, zet DIEKMANN Rechtsanwälte in dit geval zijn werkzaamheden onder behartiging van de belangen van de cliënt in de oorspronkelijke omvang voort tot aan de aanpassing van het contract.


§ 4
Zwijgplicht en gegevensbescherming


(1) DIEKMANN Rechtsanwälte is tijdelijk onbegrensd aan de zwijgplicht onderworpen omtrent alle informatie of handels- en bedrijfsgeheimen van de cliënt, van welke DIEKMANN Rechtsanwälte kennis neemt in verband met de opdracht. Doorgeven aan niet met het uitvoeren van de opdracht gelaste derden mag enkel met instemming van de cliënt geschieden.

(2) DIEKMANN Rechtsanwälte mag met name bij de correspondentie ervan uitgaan dat meegedeelde communicatiegegevens juist zijn en blijven. Adreswijzigingen (met name ook wijzigingen van een telefoon-, faxnummer of e-mailadres) moeten worden meegedeeld omdat anders fouten en vertragingen kunnen optreden die ook tot volledig rechtsverlies kunnen leiden.

(3) DIEKMANN Rechtsanwälte is ook gerechtigd bij mededeling van een e-mailadres zonder veiligheidsmaatregelen (codering) de cliënt informatie naar dit adres te sturen, tenzij de omstandigheden een direct risico voor de belangen van de cliënt laten zien of de cliënt bezwaar maakt tegen deze methode of zijn toestemming hiertoe herroept of een wijziging van de communicatiegegevens bekendmaakt.

(4) DIEKMANN Rechtsanwälte maakt erop attent dat de snelle en ongecompliceerde communicatie via fax en elektronische media (e-mail) gepaard gaat met een verlies aan vertrouwelijkheid en veiligheid.

(5) DIEKMANN Rechtsanwälte is gerechtigd binnen het kader van de doelstelling van de opdracht de hen toevertrouwde persoonlijke gegevens van de cliënt met inachtneming van de regelingen omtrent de gegevensbescherming vast te stellen, op te slaan en te verwerken.

(6) De cliënt gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat DIEKMANN Rechtsanwälte cliëntinformatie doorgeeft aan de rechtsbijstandverzekering van de cliënt wanneer DIEKMANN Rechtsanwälte opdracht heeft gekregen te corresponderen met de rechtsbijstandsverzekering. DIEKMANN Rechtsanwälte wijst er uitdrukkelijk op dat door het op zich nemen van de correspondentie met de rechtsbijstandsverzekering de verplichting van de cliënt tot betaling van de advocaatvergoeding niet vervalt.


§ 5
Aansprakelijkheid en aansprakelijkheidsbeperking


(1) DIEKMANN Rechtsanwälte is tegenover de cliënt, om het even om welke juridische reden, aansprakelijk voor door DIEKMANN Rechtsanwälte of zijn medewerkers opzettelijk of door grove nalatigheid veroorzaakte schade.

(2) De aansprakelijkheid van DIEKMANN Rechtsanwälte op basis van het tussen hen en de cliënt bestaande contract tot vergoeding van een door eenvoudige nalatigheid veroorzaakte schade wordt hiermee beperkt tot 7.250.000,00 EURO (§51a Bundesrechtsanwaltsordnung BRAO). De aansprakelijkheidsbeperking geldt conform §51a BRAO niet bij grof nalatige of opzettelijke schadeveroorzaking, verder niet voor de aansprakelijkheid bij door schuld veroorzaakte schade aan leven, lichaam of gezondheid van een persoon.

(3) DIEKMANN Rechtsanwälte heeft naast de wettelijke minimumverzekering een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten die per verzekeringsgeval 7.250.000,00 euro dekt. Mocht de cliënt van mening zijn dat een hoger aansprakelijkheidsbedrag verzekerd dient te worden, dan bestaat voor elk apart geval de mogelijkheid van een extra verzekering die op wens en voor rekening van de cliënt afgesloten kan worden.

§ 6
Medewerkingsplichten


(1) De cliënt brengt DIEKMANN Rechtsanwälte volledig en omvattend op de hoogte van de hem bekende feitelijke situatie, wier kennis voor de behandeling door DIEKMANN Rechtsanwälte onontbeerlijk is. DIEKMANN Rechtsanwälte kan principieel de gegevens van de cliënt zonder eigen toetsing vertrouwen en deze feiten aan de behandeling ten grondslag leggen. De cliënt verplicht zich voor de duur van de opdracht DIEKMANN Rechtsanwälte direct te informeren over handelingen die de cliënt zelf tegenover gerechten, autoriteiten, derden of de wederpartij heeft verricht.

(2) De cliënt is verplicht DIEKMANN Rechtsanwälte bij het behandelen van de opdracht naar beste vermogen te ondersteunen en alle hem mogelijke, voor de correcte behandeling van de opdracht noodzakelijke voorwaarden te creëren; met name dient de cliënt alle voor de behandeling noodzakelijke of van belang zijnde informatie tijdig, eventueel op wens van DIEKMANN Rechtsanwälte schriftelijk, beschikbaar te stellen. Afwezigheden, waarbij de cliënt niet bereikbaar is, dienen DIEKMANN Rechtsanwälte meegedeeld te worden.

(3) De cliënt is verplicht alle schriftelijke stukken van DIEKMANN Rechtsanwälte te controleren op juistheid van de daarin vermelde feitelijkheden en op volledige weergave.


§ 7
Kosten, onkosten, betalingsvoorwaarden, verrekening


(1) De vergoeding van DIEKMANN Rechtsanwälte is gebaseerd op de Duitse wet op vergoeding van advocaten (RVG) in de meest actuele versie, indien niet in afzonderlijke gevallen een afwijkende regeling wordt getroffen.

(2) Als volgens de RVG gefactureerd wordt, is de factuur gebaseerd op het geldelijk belang van de opdracht. DIEKMANN Rechtsanwälte heeft de cliënt er nadrukkelijk op gewezen dat de factuur op basis van het geldelijk belang van de opdracht is opgemaakt, §49b (5) BRAO.

(3) Indien niet anders overeengekomen, heeft DIEKMANN Rechtsanwälte naast de vordering van het honorarium recht op vergoeding van de onkosten en de wettelijke BTW. DIEKMANN Rechtsanwälte is gerechtigd redelijke voorschotten te vorderen (§9 RVG). Dat geldt ook wanneer aanspraken op kostenvergoeding tegenover derden bestaan.

(4) Alle gevorderde honoraria zijn met facturering invorderbaar en dienen direct zonder aftrek betaald te worden. Betalingen zoals cheques en wissels worden enkel aangenomen onder berekening van alle (on)kosten aan de cliënt en gelden enkel als nakoming van de betalingseis wanneer het bedrag wordt ingelost en DIEKMANN Rechtsanwälte onbeperkt ter beschikking staat.

(5) Verrekening met vorderingen op DIEKMANN Rechtsanwälte is enkel met onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde vorderingen toegestaan.


§ 8
Hoofdelijke aansprakelijkheid


Meerdere cliënten (natuurlijke en/of rechtspersonen) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de wettelijke of overeengekomen vergoeding van DIEKMANN Rechtsanwälte wanneer DIEKMANN Rechtsanwälte voor hen in dezelfde zaak optreedt.


§ 9
Opzegging


(1) Voor zover niet anders is overeengekomen, kan de cliënt de overeenkomst te allen tijde opzeggen.

(2) Het recht tot opzegging geldt ook voor DIEKMANN Rechtsanwälte, waarbij de opdracht niet ten ontijde mag worden beëindigd, tenzij de voor het behandelen van de verstrekte opdracht noodzakelijke vertrouwensband blijvend verstoord is.

(3) Nog niet afgerekende diensten worden na ontvangst van de opzeggingsverklaring onmiddellijk gefactureerd en dienen na ontvangst van de factuur onmiddellijk betaald te worden voor zover daarin niet anders wordt vermeld.

(4) Het recht tot buitengewone opzegging wegens gegronde reden blijft onaangetast.


§ 10
Bewaring van documenten, verzendingsrisico


(1) Volgens §50 BRAO eindigt de plicht van de advocaat tot bewaren van alle documenten die de cliënt of een derde aan DIEKMANN Rechtsanwälte in het kader van de opdrachtbehandeling heeft overhandigd, 5 jaar na beëindiging van de opdracht. DIEKMANN Rechtsanwälte is niet verplicht deze langer te bewaren. Als documenten worden verstuurd dan kan dit worden gedaan naar het laatst meegedeelde adres. Het verzendingsrisico is voor de cliënt, tenzij deze bezwaar heeft gemaakt tegen de verzending en zich bindend ertoe heeft verplicht de documenten onmiddellijk af te halen.

(2) De overhandiging van documenten, welke voor verstrijken van de termijn dient te geschieden, geldt niet voor de briefwisseling tussen de cliënt en DIEKMANN Rechtsanwälte en voor stukken die de cliënt reeds in origineel of als kopie heeft ontvangen.


§ 11
Cessie tot zekerheid van vorderingen van de cliënt, verrekening met open vorderingen


(1) De cliënt cedeert al zijn vergoedingsaanspraken, binnen het kader van de opdracht, tegenover de wederpartij, de fiscus of andere derden die verplicht zijn tot vergoeding, ter hoogte van de honorariumvordering en de onkosten als zekerheid aan DIEKMANN Rechtsanwälte met de machtiging de cessie in naam van de cliënt aan de betalingsplichtige mee te delen. DIEKMANN Rechtsanwälte zal geen gebruik maken van de vergoedingsaanspraak zolang de cliënt voldoet aan zijn betalingsplichten, met name niet de betaling weigert, achter is met betalen of een aanvraag tot opening van een insolventieprocedure over zijn vermogen is ingediend.

(2) DIEKMANN Rechtsanwälte is bevoegd binnenkomende vergoedingsbedragen en andere de cliënt toekomende betalingen, die bij DIEKMANN Rechtsanwälte binnenkomen, te verrekenen met open honoraria of nog af te rekenen diensten voor zover dit wettelijk is toegestaan.


§ 12
Slotbepalingen


(1) Er geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland.

(2) Als de cliënt koopman, publiekrechtelijke rechtspersoon of openbaar lichaam is, is de enige bevoegde rechtbank voor alle geschillen voortkomend uit deze overeenkomst de rechtbank in de vestigingsplaats van DIEKMANN Rechtsanwälte. Hetzelfde geldt wanneer de cliënt geen woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats op het moment van indienen van de klacht heeft of deze niet bekend is en geen rechtbank van het bevoegde forum heeft.

(3) Alle overeenkomsten dienen schriftelijk te zijn alvorens van kracht te worden. Wijzigingen van de overeenkomsten dienen schriftelijk te zijn alvorens van kracht te worden. Dat geldt ook voor afzien van de schriftelijke vorm. Mondelinge bijkomende afspraken zijn er niet.

(4) Mochten afzonderlijke bepalingen uit het contract met de cliënt inclusief deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of worden dan blijft de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor onaangetast.