Feldbrunnenstraße 57,   20148 Hamburg   |   +49 (0)40 33 44 36 90

Uw contactpersoon

Dr. Fabienne Diekmann

  • Geneesmiddelenrecht
  • Levensmiddelenwetgeving

meer werkzaamheden

Moritz Diekmann

  • Mededingingsrecht
  • Apotheekrecht

meer werkzaamheden

Philipp Brauns

  • Mededingingsrecht
  • Auteursrecht

meer werkzaamheden

Geneesmiddelenrecht

 De ontwikkeling, toelating, productie, verkoop en niet in de laatste plaats de verstrekking van medicijnen en geneesmiddelen zijn aan onderworpen aan diverse regels en voorschriften.  Zowel de Europese Unie als nationale overheden dragen continu met nieuwe regelgeving bij aan een steeds dichter woud aan verordeningen, wetten en voorschriften. Veiligheids- en kwaliteitseisen worden steeds strenger. Dit is voor de stakeholders niet altijd even makkelijk. Ze worden door zowel nationale als Europese toezichthouders nauwkeurig in de gaten gehouden.

meer informatie

Apotheekrecht

Apothekers komen steeds weer voor nieuwe uitdagingen te staan. Voor het toekennen van een vergunning voor een apotheek worden niet alleen de eisen aan de locatie voortdurend aangepast. Ook het toegestane assortiment aan producten en diensten en de mogelijkheden om reclame te maken zijn voortdurend aan verandering onderhevig.  Daarbovenop spelen nog issues die voortvloeien uit de positie die de apotheek inneemt als kostenpost tussen ziektekostenverzekeraars en de farmaceutische industrie: herwaardering van recepten, kortingsovereenkomsten, aut idem, vaste verkoopprijzen

meer informatie

Geneesmiddelenreclamerecht

Medicijnen en geneesmiddelen zijn, in tegenstelling tot andere consumptiegoederen, geen onschuldige producten. Door contra-indicaties, wisselwerking met andere medicijnen, bijwerkingen of een onjuiste dosering kunnen gezondheidsrisico's ontstaan, of het nu gaat om een voorgeschreven medicijn of een vrij verkrijgbaar product. Reclame-uitingen die de consumptie van een bepaald product promoten, kunnen in strijd zijn met deze risico's. Wetgeving rond reclameregels voor geneesmiddelen moet de consument beschermen tegen niet-toegestane reclame. In dit spanningsveld tussen regels en praktijk zijn we u graag terzijde en helpen we u om uw belangen en doelstellingen op een lijn te brengen met de geldende voorschriften op het gebied van reclame voor geneesmiddelen.
meer informatie

Levensmiddelenwetgeving

Als gevolg van de Europese binnenmarkt is de situatie veranderd waarin levensmiddelen in omloop gebracht worden. Het aantal aangeboden levensmiddelen is enorm gestegen. Dat komt onder andere door het feit, dat nationale overheden het diverse aanbod aan culinaire producten niet mogen beperken Het oorsprongslandbeginsel is van toepassing: Producten die in een van de Europese lidstaten rechtmatig op de markt gebracht mogen worden, zijn ook in de andere lidstaten toegestaan. 
meer informatie

Cosmeticarecht

Cosmetische producten zijn wat betreft hun samenstelling, productiewijze, etikettering, reclameregels, distributie en controle gebonden aan uitvoerige wet- en regelgeving waaraan met enige regelmaat wijzigingen worden uitgevoerd. Ook hier is de veiligheid voor de consument de achterliggende gedachte. Door de samenstelling van de producten en het gebruik van bepaalde grondstoffen is het vaak moeilijk om producten bijvoorbeeld te onderscheiden van geneesmiddelen.

meer informatie

Medische Hulpmiddelenrecht

Het op de markt brengen van medische hulpmiddelen is eenvoudiger dan de verkoop van geneesmiddelen. Desondanks mag de geldende wet- en regelgeving niet onderschat worden. Problemen ontstaan met name bij de verkoop van en reclame maken voor medische hulpmiddelen.

meer infomatie

Gewasbeschermingsmiddelenrecht

Een belangrijk onderdeel van de expertise van DIEKMANN Rechtsanwälte ligt op het gebied van de wetgeving rond gewasbeschermingsmiddelen. Tussen gewasbeschermingsmiddelen of pesticiden en de publieke opinie bestaat een gespannen verhouding. Aan de ene kant zijn gewasbeschermingsmiddelen eenvoudigweg nodig om bij steeds minder ruimte om gewassen te verbouwen kwalitatief hoogwaardige opbrengsten op peil te houden. Aan de andere kant beschouwt de publieke opinie gewasbeschermingsmiddelen als potentieel gevaarlijk, omdat deze het ecosysteem aantasten.

meer informatie

Mededingingsrecht

Via de Mededingingswet verbieden concurrentieregels bepaalde oneerlijke zakelijke handelingen. Daarnaast bevat de Mededingingswet nog meer zaken die verboden zijn, zoals misleiding. Het bevat tevens elementen uit branchespecifieke normen, zoals bijvoorbeeld bepalingen uit de Geneesmiddelenwet.

meer informatie

Merkenrecht

Het klassieke begrip van merknamen en andere handelsmerken is veranderd. Merknamen en andere handelsmerken hebben hun klassieke functie van de aanduiding van producten of diensten van een onderneming of de onderneming zelf verloren en behoren inmiddels tot de cruciale waarde bepalende factoren van een bedrijf. De commerciële waarde van bekende merknamen en handelsmerken, dragen samen met het marketingbudget voor de opbouw en vestiging van nieuwe productnamen, logo's en bedrijfsnamen in belangrijke mate bij aan het succes van een bepaald product en van een onderneming als geheel. 

meer informatie

Auteursrecht

Auteursrechten zijn vaak een bron van immateriële waarde. Ze verschaffen de eigenaar een exclusief recht en beschermen o.a. muzikale en talige producten (computerprogramma's!), literatuur en beeldende kunst, maar ook resultaten van creatieve processen die als zodanig niet meteen als uniek ontwerp herkenbaar zijn, zoals bijvoorbeeld in het geval van uitvoerende kunstenaars of producenten van geluidsdragers (zogenaamde naburige rechten).

meer informatie

Reisovereenkomstenrecht

In het kader van de bescherming van consumentenrechten heeft u daarom volgens de huidige Europese regels (Verordening 261/2004) onder bepaalde voorwaarden recht op een schadevergoeding van max. 600 euro. Deze vergoeding dient betaald te worden door de luchtvaartmaatschappij. Het is onze ervaring, dat luchtvaartmaatschappijen er alles aan doen, om onder deze verplichting uit te komen. Ze wimpelen u af of betwisten uw claim. Zonder juridische bijstand is het vaak haast onmogelijk om met succes een schadevergoeding te claimen.

meer informatie