Feldbrunnenstraße 57,   20148 Hamburg   |   +49 (0)40 33 44 36 90

Auteursrecht

Auteursrechten zijn vaak een bron van immateriële waarde. Ze verschaffen de eigenaar een exclusief recht en beschermen o.a. muzikale en talige producten (computerprogramma's!), literatuur en beeldende kunst, maar ook resultaten van creatieve processen die als zodanig niet meteen als uniek ontwerp herkenbaar zijn, zoals bijvoorbeeld in het geval van uitvoerende kunstenaars of producenten van geluidsdragers (zogenaamde naburige rechten).

Betrokkenen stellen in een dergelijk geval vaak de vraag, of hun prestatie überhaupt auteursrechtelijk beschermd is en welke wettelijke regelingen van pas komen om hun respectievelijke prestaties effectief te gelde te maken en te beschermen tegen misbruik door derden. Meer informatie.

We adviseren en vertegenwoordigen o.a. fotografen, acteurs, modellen, reclamebureaus, schrijvers, zelfstandig kunstenaars, softwareontwikkelaars en muzikanten (meer informatie vindt u onder muziekrecht) bij alle aspecten van het auteursrecht en aanverwante rechtsgebieden, zoals de bescherming van portret- en persoonlijkheidsrechten.  

Ons advies is erop gericht om uw persoonlijke, artistieke en economische belangen zo goed mogelijk te behartigen, desnoods met tussenkomst van de rechter.  Hieronder vindt u een selectie van de diensten die wij kunnen leveren:

 • toetsing of uw creatieve producten auteursrechtelijk beschermd kunnen worden, bijv. toetsing van marketingconcepten en -campagnes,
 • advies op het gebied van de bescherming van ontwerpen, modellen en tekeningen,
 • toetsen en opstellen van waarschuwingen, bijvoorbeeld op het gebied van het illegaal delen van bestanden of het gebruik van vreemde foto's,
 • toetsen en tenuitvoerleggen van boeteclausules
 • verzoek om een voorlopige beschikking en het ondernemen van gerechtelijke stappen om een rechtszaak op te schorten
 • onderzoek naar de mogelijkheid en het doen gelden van aanspraken op informatie, schadeloosstelling en claims als gevolg van nalatigheid,
 • indienen van aanspraken op een financiële vergoeding,
 • toetsing en opstellen van licentieovereenkomsten,
 • toetsen en opstellen van contracten voor reclamebureaus en modelreleases,
 • advisering van ondernemingen en freelance softwareontwikkelaars: toetsen en opstellen van productieovereenkomsten, onderhoudscontracten en licentieovereenkomsten voor software,
 • vertegenwoordiging van auteurs en andere rechthebbenden bij auteursrechtenorganisaties als GEMA, GVL en VG Wort,
 • advies op het gebied van muziekrecht: bijv. toetsen en het voeren van onderhandelen m.b.t. artiesten-, auteurs-, managementcontracten en overeenkomsten voor gastoptredens.