Feldbrunnenstraße 57,   20148 Hamburg   |   +49 (0)40 33 44 36 90

Levensmiddelenrecht

Als gevolg van de Europese binnenmarkt is de situatie veranderd waarin levensmiddelen in omloop gebracht worden. Het aantal aangeboden levensmiddelen is enorm gestegen. Dat komt onder andere door het feit, dat nationale overheden het diverse aanbod aan culinaire producten niet mogen beperken Het oorsprongslandbeginsel is van toepassing: Producten die in een van de Europese lidstaten rechtmatig op de markt gebracht mogen worden, zijn ook in de andere lidstaten toegestaan. 

Om de consument voldoende overzicht van de markt te verschaffen, zijn de hiervoor noodzakelijke voorwaarden in het leven geroepen. Deze voorschriften gelden met name voor de etikettering en de aanduiding van de producten. Daar komt nog bij, dat als gevolg van de Europese Verordening betreffende voeding- en gezondheidsclaims uitsluitend nog gezondheidsgerelateerde claims gemaakt mogen worden, die aangetoond zijn bij de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (ESFA).  Dat is wel het belangrijkste aspect van alle geldende voorschriften. Voor levensmiddelenproducenten en -handelaren is het niet altijd even eenvoudig om het overzicht te behouden.

Daar ligt onze taak. Onze advieswerkzaamheden zijn erop gericht om uw economische belangen in overeenstemming te brengen met de wettelijke voorschriften, van de productie tot en met de uiteindelijke consumptie door de consument. Daarnaast staan we u ook op het gebied van levensmiddelen bij als het gaat om het aanmelden, claimen en verdedigen van intellectuele eigendomsrechten zoals merken, geografische aanduidingen, industriële ontwerpen, modellen en octrooien.

In dit verband adviseren we u

 • bij de classificatie en differentiatie van producten volgens de Duitse Levensmiddelen- en Voedermiddelenwet (LFGB)
 • bij de classificatie van producten als voedingssupplementen en de toetsing van de daarin aanwezige stoffen (Verordening inzake voedingssupplementen)
 • bij de samenstelling en het op de markt brengen van dieetproducten
 • over de toelaatbaarheid van additieven en bij de toelating daarvan overeenkomstig de Verordening inzake levensmiddelenadditieven en de Verordening inzake aroma's en voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen
 • op het gebied van innovatieve levensmiddelen (Verordening betreffende nieuwe voedingsmiddelen), ook met het oog op eventuele toelating en marktintroductie
 • bij de registratie en verdediging van intellectuele en industriële eigendomsrechten
 • bij het doen van claims met betrekking tot de Verordening betreffende voedings- en gezondheidsclaims (Verordening (EG) 1924/2006 en Verordening (EU) 432/2012), de Duitse Mededingingswet en § 11 van de Duitse Levensmiddelen- en Voedingsmiddelenwet (LFGB)
 • bij het ontwerp van de oververpakking
 • met betrekking tot de etikettering overeenkomstig de Verordening betreffende de etikettering van levensmiddelen en de Verordening betreffende de voedingswaarde-etikettering van levensmiddelen, binnenkort: Verordening betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten (1169/2011), o.a. met betrekking tot de volgende eisen: uiterste houdbaarheidsdatum, inhoud, ingrediëntenlijst, verplichte lettergrootte
 • kwesties die voortvloeien uit voorschriften voor voorverpakkingen, prijsstelling en batchidentificatie
 • bij geschillen als gevolg van claims betreffende productaansprakelijkheid
 • bij het sluiten van contracten, het opstellen van overeenkomsten m.b.t. kwaliteitsborging en gegarandeerde traceerbaarheid en de Algemene Voorwaarden